فرم مشخصات متقاضی شغل

  : تاریخ تولد : شماره شناسنامه : نام خانوادگی 1- نام :
:شغل پدر :نام پدر :مذهب 2-محل صدور :
3- آدرس محل سکونت :
:تلفن منزل تلفن همراه :
محل خدمت: مدت: تاریخ خاتمه: 4- آبا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید؟
تاریخ معافیت: مدت: نوع معافیت : 5- آبا دارای معافیت خدمت هستید؟
تعداد اولاد : 6- وضعیت تأهل :
7- وضعیت مسکن :
9- مشخصات افرادی که در مواقع ضروری بتوان تماس گرفت. 8- نام و مشخصات همسر و فرزندان و سایز افراد تحت تکفل
تلفن نسبت نام
شغل سن نسبت نام
توضیح دهید : 10- آیا تاکنون سابقه محکومیت کیفری داشته اید ؟
11- میزان تحصیلات :
نام آموزشگاه معدل رشته تحصیلی سال اخذ مدرک نوع مدرک
 
 
 
 
12- تا چه حد به زبان های خارجی آشنایی دارید :
نوشتن خواندن و شنیدن مکالمه و فهمیدن نوع زبان
ضعیف متوسط خوب عالی
ضعیف متوسط خوب عالی
ضعیف متوسط خوب عالی
--
13- اسامی و مشخصات دو نفر که با شما نسبتی نداشته باشند و یا در استخدام آنها نبوده اید نام ببرید
مدت آشنائی شغل تلفن آدرس نام و نام خانوادگی
14- سوابق استخدامی در سایر مؤسسات و سازمانها و شرکت ها
آدرس و تلفن نام مسئول آخرین حقوق عنوان شغلی تاریخ پایان کار تاریخ استخدام نام شرکت یا سازمان ردیف
1
2
3
4
5
15- آدرس و تلفن آخرین شرکت یا مؤسسه :
16- نام دوره های آموزشی گذرانده :
مدت آموزش نام مؤسسه آموزشی نوع مدرک نوع آموزش ردیف
1
2
3
17- درصورتی که دارای تجربیات ، تخصص ها ، ابتکارات و تحقیقاتی می باشید بطور مختصر بیان فرمائید
18- تمایل دارید در کدام محل مشغول به کار شوید ؟
19- در صورت لزوم قادر به انجام کار در شیفت های مختلف هستید؟
20- میزان حقوق درخواستی خود را بطور صریح و بدون دادن جواب های دیگر بفرمائید